لوله کشی جارو مرکزی

1 . لوله ها از جنس PVC مرغوب با قطر 50mm وضخامت 3.1mm  و اتصالات ازنوع درجه یک و زانوها  مسیر لوله کشی با زاویه  باشد. (شکل 1)

لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی

2 . دقت شود زائده ها و پلیسه های ایجاد شده براثر اره کردن لوله حتما برطرف شود وبرای اتصال حتما سطح «بیرونی» لوله را چسب اندود نمائید، درغیراین صورت تجمع چسب درداخل لوله باعث ایجاد زائده میگردد. (شکل  2-A-2- B)

3 . توجه نمائید در تمام مسیر لوله کشی که از فوقانی ترین قسمت ساختمان به سمت طبقات تحتانی انجام میگردد، درهیچ قسمتی «سیفون» ایجاد نشود ویا به عبارتی امتداد مجدد لوله از پایین به طرف بالا صورت نگیرد. (شکل 3)

لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی

4 . محل اتصال لوله فرعی به اصلی حتما بصورت افقی مطابق (شکل 4-A) انجام گیرد.(شکل 4-B) شیوه ی غلط اتصال لوله فرعی به اصلی را ( که به صورت عمود انجام گرفته) نشان میدهد.

5 . عبور لوله ها باید از کوتاه ترین مسیرانجام گیرد ودر مواقع برخورد با مانعی که امکان ایجاد حفره در آن میسرنیست، میتوانید برای عبور لوله از زانوهای مناسب با زاویه  استفاده نمائید. (شکل 5)

6 . استفاده از اتصالات  به استثناء مقطع پشت پریزهای مکنده ضروریست.

ضمنا استفاده از سه راهی  ورعایت قرار دادن صحیح زاویه درمسیر عبور مکش حائز اهمیت میباشد.( شکل 6)

لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی

7 . توصیه میشود لوله ی اصلی از مسیرهای مستقیم عبورداده شود وبه هیچ وجه لوله ی اصلی را به سمت انشعاب منحرف نکرده بلکه لوله انشعاب بطرف لوله اصلی کشیده شود.

(شکل7-A-7-B)

8 . در مقطع هرانشعاب، برای نصب پریزمکنده، یک جعبه مخصوص ) شاسی نصب پریز) درنظرگرفته شده است وباید شاسی با لوله هوا بندی نموده آن را بصورت عمود محکم نمائید.

دقت شود به هیچ وجه لبه های شاسی خارج از دیوار قرار نگیرد. (شکل 8-A,B )

لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی

9 . محل نصب دستگاه جاروی مرکزی  را باید در تحتانی ترین قسمت ساختمان درمکان هایی مانند موتورخانه، زیرزمین، پارکینگ، انباری و امثال آن انتخاب نمائید و در مجاورت محل نصب دستگاه یک عدد پریز مکنده ، یک عدد پریز برق مستقیم 220v و همچنین برای خروجی هوای دستگاه (درصورت تمایل) دریچه دودکش در نظرگرفته شود.(شکل 9)

10 . درصورتی که دستگاه جاروی مرکزی درموتورخانه و یا زیرزمین ساختمان نصب گردد لوله را میتوان از زیر سقف به هرطرف عبورداده و در نقاط مورد نیاز به طبقات بالا امتداد داده شود.( شکل 10)

لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی

11 . محل نصب پریزهای مکنده را باید بصورتی انتخاب نمود که بتوان با استفاده از آن بیشترین سطح را تحت پوشش قرار داد. بطوریکه درشکل شماره 11 ملاحظه می فرمائید این واحد با دو پریز مکنده پوشش کامل داده شده است.

سیم کشی جارو مرکزی

12 . با توجه به اینکه این سیم کشی صرفاً برای انتقال فرمان 5V از پریزمکنده به دستگاه مرکزی میباشد می توان از داخل لوله های مخصوص برق وبا دورشته سیم 1×1 افشان و یا تنها از یک کابل 2×1  با روکش PVC استفاده کرد.

بدین ترتیب که کابل را از محل دستگاه به سمت اولین پریزمکنده (به مجاورت لوله های مکنده)عبور داده ودرنقاط لازم آن را بوسیله بست مناسب به لوله های مکنده محکم نمائید.

لوله کشی جارو مرکزی

13. با رسیدن کابل به پشت اولین شاسی پریزمکنده آن را در حدود پانزده سانتیمتر اضافه تر قطع کنید و از حفره پشت شاسی عبور دهید.( شکل 13)

14 . برای ادامه سیم کشی به سمت پریزمکنده ی بعدی، کابل را ازحفره ی دیگر همان شاسی ( با اضافه گذاشتن پانزده سانتیمترسیم) عبور داده به سمت پریز مورد نظر امتداد دهید و…(شکل14 )

لوله کشی جارو مرکزی
لوله کشی جارو مرکزی

15 . درصورتی که طول مسیر لوله ی فرعی بیش از حد متعارف باشد (درهمان محل سه راهی انشعاب) می توان با گرفتن یک رشته کابل فرعی آن را به سمت پریزمکنده مربوطه امتداد داد (جهت اجرای تو کار توصیه نمیگردد ).(شکل 15)

16 .دراین مرحله که لوله کشی وسیم کشی به اتمام رسیده ضروریست صحت سیم کشی بوسیله اهم متر تست شود و مسیرهایی را که لوله کشی و سیم کشی از کف ساختمان عبورکرده (بوسیله ی ملات سیمان) پوش داده شود تا درطی دیگرمراحل عملیات ساختمان از صدمات احتمالی محفوظ بماند.