1 . بعداز نقاشی ساختمان، زمان نصب دستگاه مرکزی و نصب دریچه پریزهای مکنده می باشد که به ترتیب ذیل انجام میدهم.

ابتدا شاسی دیوارکوب (مخروطی شکل) را بوسیله سه عدد رول پلاک مخصوص درفاصله 130cm از کف،نصب نمایید. همچنین در پشت بدنه دستگاه مرکزی نیزشاسی مخروطی(مشابه شاسی دیوارکوب) تعبیه شده و کافیست دستگاه را بلند کرده و مخروط دستگاه را درون مخروط دیوارکوب قراردهید وپس از اطمینان از قرارگرفتن دستگاه درجای خود آن را به آرامی رها کنید. (شکل 1)

نصب جارو مرکزی

2 . برای اتصال سیم های فرمان 5V به دستگاه ابتدا دو رشته سیم مورد نظر را به دوشاخه مخصوص وصل نموده و سپس دوشاخه را به ترمینال دستگاه وصل نمائید.

برای اتصال لوله PVC به دستگاه نیز خرطومی مخصوص در نظرگرفته شده با طول 60cm که باید یک سمت آن را به لوله PVC و سمت دیگر آن را به کوپلینگ مکنده دستگاه وصل نمائید.

نصب جارو مرکزی

«نصب پریزهای مکنده»

3 . ابتدا دو رشته سیم (فرمان 5V) را به پیچ های پشت پریزمکنده متصل نموده و درصورتی که پریز مکنده دارای چهار رشته سیم میباشد دو عدد سیم همرنگ را به یک پیچ و دو عدد سیم همرنگ دیگر را به پیچ دیگر وصل نمائید.

پس ازقرار دادن اورینگ مخصوص شاسی در داخل دهانه شاسی پشت پریز مکنده را با دهانه شاسی منطبق نموده و به آرامی به طرف داخل فشار دهید.درصورت اطمینان از قرارگرفتن کامل پریز مکنده درجای خود، میتوانید پیچ های آن راببندید. دقت شود مقطع فوق بوسیله  اورینگ لاستیکی کاملاً هوا بندی شود.

( شکل های مقابل)

«نصب گیره ست خرطومی نظافت»

4 . گیره ویژه ای به منظورقراردادن خرطومی بر روی آن درنظرگرفته شده است که باید آن را برروی دیواریک محل مناسب به وسیله رول پلاک نصب نمائید.