جارو دیواری

جارو دیواری Wv1400L27

حجم کیسه زباله:  1.5 لیتر