جارو دیواری

جارو دیواری Wv1400L33

حجم کیسه زباله:  2.5 لیتر