جارو دیواری

جارو دیواری Wv1400L30

حجم کیسه زباله:     2 لیتر