جارو دیواری

جارو دیواری Wv1400L23

حجم کیسه زباله :    1 لیتر